Vad är det som gör att du reagerar olika på händelser i livet? Med vilka glasögon ser du världen? Vilka värderingar är viktigast för dig? Vilken är din viktigaste drivkraft? Vad är det som styr dina tankar och känslor? Varför gör du sådant du inte vill? Hur använder du din vilja? Är det du eller andra som bestämmer?  Har du svaren på ovan frågor har du kommit långt när det gäller självkännedom.

En person med en god självkännedom utvecklar sin förmåga att kommunicera, skapa bra relationer och att fatta genomtänkta beslut.

Precis som vi har en kroppsuppfattning så har vi en självuppfattning. Att ha god självkännedom handlar om att känna sig själv inifrån. Det är en ständigt pågående process och innebär bland annat att vara uppmärksam på sina tankar och känslor, att se hur du fungerar med andra människor och i nya situationer.  Och minst lika viktigt att bli medveten om dina behov och drivkrafter, dina grundläggande värderingar – vad som är viktigt i livet. Det handlar också om att förstå hur andra uppfattar dig och hur du påverkar dem.

En del säger: ”Så här är jag, jag är född sådan, det är min personlighet och det går inte att göra någonting åt.” Diskussionen om arv eller miljö har böljat fram och tillbaka genom åren. Idag är de flesta forskare eniga om att ungefär hälften av vår personlighet är genetisk och resterande från uppväxtmiljön. Helt klart är att vi sedan barnsben har med oss värderingar och beteenden som vi idag använder utan att egentligen reflektera. Genom arbetet med självkännedom kan du synliggöra dessa, för att sedan besluta dig för om du vill förändra eller behålla dem. 

Vilka är dina styrkor?  Hur utvecklas du? Vilka är dina viktiga värden? 

Självbild

Vår självbild är den totala bilden vi har om oss själva. Den är en sammanfattning av vår självkänsla, självförtroende kombinerat med personlighet, erfarenheter, intressen, relationer och vår omgivning.  Självbilden kan förändras i olika sammanhang beroende på hur trygga vi känner oss. Vår självbild påverkar oss utan att vi alltid är medvetna om det. Den styr och påverkar vårt sätt att agera och se världen. Den som har en bra självbild är medveten om både sina styrkor och begränsningar.  Det innebär att du vet vad du klarar av och vilka utmaningar du kan ta dig an. Om självbilden är negativ får vi en begränsad tro på oss själva medan en positiv självbild lyfter oss och gör det möjligt att prestera vårt bästa. Vare sig du tror att du kan, eller inte tror att du kan, så har du rätt. Den bild du har av dig själv blir en självuppfyllande profetia.

Vår självbild stämmer inte alltid överens med andras bild av oss. Det kan bero på att andra kanske ser sådant som vi själva inte är medvetna om. Eller att vi väljer att inte visa upp vissa delar av oss.

Självkänsla

Självkänsla handlar om vad du tycker och tänker om dig själv, vilket värde du anser att du har. Den som har stark självkänsla accepterar sig själv och känner sig värdefull som hon är, med både förtjänster och tillkortakommanden. Hon tar ansvar för sig själv och sitt handlande. Hon använder ordet jag i stället för man. En person med god självkänsla har lättare att hantera motgångar och obekväma situationer. Hon har också förmågan att glädjas åt andras framgångar utan avundsjuka.

Personer med svag självkänsla påverkas lätt av vad andra tycker och agerar som de vill, i stället för vad de själva vill.  De jämför sig också alltför mycket med andra. Den som har låg självkänsla skaffar sig ofta ja-sägare och får på så sätt sitt värde genom andras beundran. De har också svårare att ta kritik.

Din självkänsla påverkar dig dagligen, genom hur du tolkar och upplever verkligheten. Självkänslan kan utvecklas, bland annat genom att vistas i goda miljöer och genom självkännedom och mental träning. 

Jämför dig inte med andra. Ofta jämför du andras bästa sida, den som till exempel visas upp på sociala medier med din egen sämsta sida.

 Ett sätt att stärka självkänslan är att öva på att säga nej till sådant du inte vill göra, men också att säga ja till det du vill men kanske är lite orolig för.

Självförtroende 

Självförtroende är vår uppfattning av den egna förmågan att prestera inom olika områden – om du anser dig kompetent och kapabel att lösa situationer och problem. Det handlar också om att ha kunskap. Den som har kunskap och är påläst får bättre självförtroende. Självförtroendet kan variera inom olika områden, på jobbet kan självförtroendet vara högt, men lågt inom något annat område. 

Vårt självförtroende är inte alltid kopplat till vår självkänsla. En del har låg självkänsla men ett gott självförtroende och för andra kan det vara tvärtom. Genom att lära sig nytt  och skaffa sig erfarenheter kan man öka sitt självförtroende.

Om du vill stärka ditt självförtroende kan du utmana dig själv genom att göra någonting nytt eller annorlunda.

Tänk också på att sätta upp realistiska mål som går att uppnå. Sätt gärna upp delmål. På så vis kan du utvärdera dina framsteg, vilket kommer att öka din motivation att fortsätta.

Självbild – din egen bild av dig själv

Självkänsla – känslan till dig själv, och ditt egenvärde

Självförtroende – hur du uppfattar din egen prestationsförmåga.

Ledare som har en sund självbild, god självkänsla och självförtroende bidrar till ett gott arbetsklimat. Dessa ledare är trygga, tydliga och sätter medarbetare och organisationen främst. De har inte heller behov av att bli bekräftade av andra.

Du stärker självbilden när:

  • Du tycker om dig själv och accepterar alla dina delpersonligheter
  • Du vet vem du är, vad du verkligen vill och fattar beslut efter din övertygelse. 
  • Du är uthållig och följer besluten du fattat. Om du inte lyckas, lär du dig av erfarenheterna och går vidare.
  • Du gör det bästa av din förmåga och gläds över dina och andras framsteg.

Låt andra berätta

För att få en bredare bild av dig själv kan du involvera andra personer. Välj ut några som du känner förtroende för och litar på och be dem berätta vilka styrkor de uppfattar att du har och vad du kan förbättra. Det kan vara hur du utför dina arbetsuppgifter och hur du agerar som ledare eller vän/kollega. Be de personer du valt ut att vara ärliga eftersom du vill lära känna dina styrkor och utmaningar. 

När du får svaren är det viktigt att du tar emot dem och tackar för dem. Du får inte ifrågasätta det de delger dig, hur fel du än tycker att de har. Det är ju deras uppfattning du ville ha.

Vad fick du för svar? Stämmer dessa svar med din egen uppfattning, eller fick du fram annat som du inte visste? Vad av detta kan och vill du dra nytta av i din utveckling?